Alphanote là một ứng dụng cho phép phân phối các bản nhạc đã được cấp các giấy phép sáng tạo chung. Các giấy phép này cung cấp các quy chuẩn để người tạo nội dung cấp phép người khác sử dụng tác phẩm của họ và nghệ sĩ có thể chọn giấy phép sử dụng. Nghệ sĩ không thể thu hồi các quyền tự do này miễn là người dùng tuân theo các điều khoản cấp phép. Đây là những giấy phép mà bạn có thể chọn.

1. Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Bạn có thể được tự do:
Chia sẻ — Sao chép và phân phối lại tài liệu trong bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào
Chỉnh sửa cho phù hợp — Remix, chuyển đổi, và xây dựng dựa trên những chất liệu sẵn có cho bất kỳ mục đích nào, thậm chí thương mại.
Dưới các điều khoản sau:
Ghi nhận tác giả — Bạn phải cung cấp thông tin tín dụng thích hợp, cung cấp liên kết tới giấy phép, và phải thông báo nếu có thay đổi. Bạn có thể làm như vậy trong bất kỳ trường hợp hợp lý, nhưng không theo cách mà làm cho người khác thấy người cấp phép ủng hộ bạn hoặc sử dụng của bạn.
Chia sẻ yêu thích — Nếu bạn remix, chuyển đổi, hoặc xây dựng dựa trên tài liệu, bạn phải phân phối đóng góp của bạn theo giấy phép giống như bản gốc.

2. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Bạn có thể được tự do:
Chia sẻ — Sao chép và phân phối lại tài liệu trong bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào
Chỉnh sửa cho phù hợp - remix, chuyển đổi, và xây dựng dựa trên tài liệu có sẵn
Under the following terms:
Ghi nhận tác giả — Bạn phải cung cấp thông tin tín dụng thích hợp, cung cấp liên kết tới giấy phép, và phải thông báo nếu có thay đổi. Bạn có thể làm như vậy trong bất kỳ trường hợp hợp lý, nhưng không theo cách mà làm cho người khác thấy người cấp phép ủng hộ bạn hoặc sử dụng của bạn.
Phi thương mại — Bạn không thể sử dụng tài liệu cho các mục đích thương mại.
ShareAlike — Nếu bạn remix, chuyển đổi, hoặc xây dựng dựa trên tài liệu, bạn phải phân phối đóng góp của bạn theo giấy phép giống như bản gốc.
Để biết thêm chi tiết về giấy phép Creative Commons, vui lòng truy cập trang web của họ.
https://creativecommons.org